Kde jsem: Katalog > Affiliate program > Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY AFFILIATE PROGRAMU

Tyto obchodní podmínky členství v affiliate programu (dále jen "OP") tvoří nedílnou součást smlouvy o spolupráci, uzavřené mezi fyzickou nebo právnickou osobou oprávněnou poskytovat reklamní plochu (dále jen "Partner") a společností CZECH NEWS CENTER a. s., IČ: 02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19490 (dále jen "Provozovatel").

I. Úvodní ustanovení

1. Provozovatel je provozovatelem internetového serveru http://www.hledejceny.cz (dále jen "Server").

2. Partner je právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou poskytovat reklamní plochu za účelem dle OP na internetových stránkách, které se souhlasem Provozovatele zaregistruje v affiliate programu Provozovatele (dále jen "Internetové stránky").

II. Uzavření smlouvy o spolupráci

1. Smlouva o spolupráci je uzavřena na základě elektronické akceptace Provozovatele, kterou zašle zájemci o členství v affiliate programu ve formě souhlasu k zařazení Partnerem navržené internetové stránky do affiliate programu, do dvou pracovních dnů po obdržení řádně vyplněného elektronického registračního formuláře (dostupného na Serveru po zaregistrování, resp. dalším přihlášení na Server), čímž vznikne Partnerovi členství v affiliate programu (dále jen "Smlouva").

2. Partner se uzavřením Smlouvy zavazuje poskytnout Provozovateli reklamní plochu na Internetových stránkách, tj., umístit na Internetové stránky HTML kódy poskytnuté provozovatelem. Provozovatel se zavazuje zaplatit Partnerovi odměnu za podmínek stanovených v čl. IV těchto OP.

3. Navrhne-li Partner Provozovateli v době trvání Smlouvy další internetovou stránku do affiliate programu, Provozovatel vždy do dvou pracovních dnů od obdržení návrhu sdělí Partnerovi, zda souhlasí se zaregistrováním internetové stránky navržené Partnerem do affiliate programu. Do doby schválení Internetové stránky Provozovatelem není Partner oprávněn umístit na tyto internetové stránky HTML kódy Provozovatele.

III. Podmínky členství v affiliate programu

1. Každá Internetová stránka může být v rámci Affiliate programu použita pouze jedním Partnerem.

2. Partner je oprávněn umístit na svou Internetovou stránku neomezený počet HTML kódů poskytnutých Provozovatelem, přičemž Partner není oprávněn měnit ani přesměrovat odchozí odkazy v těchto HTML kódech. Internetovou stránkou se pro tento účel rozumí načtený obsah včetně grafických prvků a případného horizontálního i vertikálního posunu.

3. Partner prohlašuje, že nebude vyvíjet žádnou činnost směřující k neoprávněnému zvýšení provize dle čl. IV. těchto OP. Jakmile Provozovatel zjistí, že Partner tuto povinnost porušil, je oprávněn Smlouvu okamžitě vypovědět dle čl. VI. odst. 2 a zároveň má Partner právo na smluvní pokutu ve výši Partnerovi uhrazených provizí za celou dobu spolupráce dle Smlouvy.

4. Partner prohlašuje, že Internetová stránka a její obsah je v souladu s právními předpisy České republiky, není v rozporu s dobrými mravy, nemá pornografický charakter a že prezentací Provozovatele na Internetové stránce nebude zasahováno do dobré pověsti Provozovatele.

5. Při vkládání reklamní plochy nesmí Partner měnit cíl odkazu v affiliate kódu Provozovatele, využívat automatické přesměrování na jinou stránku, načítání stránek Provozovatele do tzv. iframe, používat auto-click skripty a automatické otevření nových oken prohlížeče.

IV. Platební podmínky

1. Odměna se vypočítává dle počtu prokliků do obchodů registrovaných na Serveru v porovnání cen (dále jen "Obchody") nebo dle procentuální výše provize za nákup uživatele příchozího prostřednictvím reklamní plochy na Internetových stránkách Partnera a její výše činí 100% z ceny prokliku do Obchodů či 100% z provize z nákupu uživatele. Minimální výše ceny prokliku do Obchodů činí 0.9 Kč, maximální výše 18 Kč. Minimální výše provize činí 1% z celkové ceny nákupu uživatele, maximální výše provize činí 12% z nákupu uživatele. Provize se přičítají po 45 denní lhůtě po uskutečnění objednávky.

2. Odměna bude vyplacena osobám oprávněným vystavovat daňové doklady na základě Partnerem zaslané faktury s náležitostmi daňového dokladu se splatností 30 dní od jejího prokazatelného doručení Provozovateli na email admin@hledejceny.cz.

3. Nárok na vyplacení odměny vzniká Partnerovi jakmile celková výše odměny dosáhne alespoň 500,- Kč nebo okamžikem účinnosti výpovědi Smlouvy, přičemž tato odměna bude Partnerovi uhrazena převodem na bankovní účet uvedený v registračním formuláři. Odměna zahrnuje veškeré náklady Partnera spojené s činností dle těchto OP.

4. Nárok na vyplacení odměny zaniká v případě zjištění neoprávněného zvyšování provize – tzn. podvodného klikání nebo používání auto-clickerů. Smlouvu je poté možné vypovědět dle čl VI. odst. 2, přičemž nárok na vyplacení provize zaniká a účet bude deaktivován.

V. Mlčenlivost a ochrana osobních údajů

1. Partner a Provozovatel se zavazují chránit obchodní tajemství Partnera a jiné informace a údaje poskytnuté v souvislosti s těmito OP.

2. Uzavřením smlouvy uděluje Partner Provozovateli souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů a jiných údajů poskytnutých Provozovateli v souvislosti s plněním smluvních povinností, a to za účelem jejich dalšího zpracování pro reklamní, marketingové a jiné aktivity Provozovatele.

VI. Trvání smlouvy

1. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

2. Smlouvu lze vypovědět kdykoliv, a to bez udání důvodu; účinky výpovědi nastávají dnem doručení výpovědi (elektronicky) druhé smluvní straně.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Partnerem, vzniklá uzavřením Smlouvy, se řídí českým právním řádem. Závazkový vztah založený Smlouvou mezi Provozovatelem a Partnerem se na základě dohody smluvních stran řídí zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění.

2. Od těchto OP je možné se odchýlit pouze na základě písemné dohody uzavřené mezi Provozovatelem a Partnerem.

3. Provozovatel je oprávněn měnit tyto OP a to tím způsobem, že zveřejní poslední nové a úplné znění na Serveru. Tímto zveřejněním nastávají účinky OP. Partner byl s těmito OP řádně seznámen, souhlasí s nimi a tento souhlas stvrzuje zasláním elektronického registračního formuláře.

4. Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.6.2012.